Obchodní podmínky

I. Preambule a předmět smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností AUTO NAY SERVIS s.r.o., IČ: 27778886 (dále jen „prodávající“) a objednatelem (dále jen „kupující“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů stanovují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím na základě této smlouvy.

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží. Prodejem zboží se prodávající nezavazuje k poskytnutí jiných odborných služeb. Předpokladem uzavření kupní smlouvy, je souhlas kupujícího s návrhem na kupní smlouvu ze strany prodávajícího, tímto návrhem se myslí nabídka zpracovaná prodávajícím jako zálohová faktura (dále jen „nabídka“). Nabídku na uzavření smlouvy může protistrana odmítnout. Projev vůle obsahující změny se považuje za protinávrh a je taktéž odmítnutím nabídky. Cenu zboží stanovuje prodávající v nabídce. Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní ve lhůtě 10 dní svůj souhlas. Souhlas projevuje zaplacením zálohové faktury nebo v případě žádosti kupujícího o zaslání zboží na dobírku, je nutné tento souhlas projevit písemnou formou.

II. Způsob plnění a placení

V případě, že kupující souhlasí s kupní smlouvou (dále jen „nabídka“), je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v zálohové faktuře bezhotovostním převodem do 10 dnů ode dne jejího vystavení ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v Zálohové faktuře, pokud není dohodnuto jinak. Pokud ve stanovené lhůtě nebude Zálohová faktura uhrazena, bude automaticky stornována a tím zaniká návrh na kupní smlouvu. V zálohové faktuře je stanovena kupní cena včetně nákladů na dopravu a balného.

Kupující, který žádá o zaslání zboží na dobírku, je povinen projevit svůj souhlas s kupní smlouvou písemně ve formě emailu. Odmítne-li kupující toto objednané zboží od přepravce převzít, nedodrží tím podmínky kupní smlouvy a je tudíž povinen zaplatit prodávajícímu vynaložené náklady na dopravu, balné a náklady s vrácením balíku přepravcem.

III. Datum a místo plnění

Zboží bude kupujícímu dodáno co nejdříve po uhrazení zálohové faktury, pokud nebylo dohodnuto jinak.

  • a) bude odesláno dopravcem na adresu a způsobem uvedeným v kupní smlouvě;
  • b) zboží si kupující vyzvedne osobně v kamenné prodejně

Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. Má-li kupující věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním přepravci i v případě, že odeslání zboží kupujícímu neoznámí. Prodávající má právo dodat zboží formou několika dílčích plnění.

IV. Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Do této doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo k tomuto zboží v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci prodávajícím.

Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího:

  • a) předáním zboží v kamenné prodejně prodávajícího kupujícímu či osobě pověřené kupujícím k jeho převzetí;
  • b) předáním zboží prodávajícím prvnímu dopravci v případě, že je kupní cena uhrazena předem;
  • c) převzetí zboží kupujícím od dopravce, a to i v případě, že kupující ještě nenabyl ke zboží vlastnické právo (při platbě na dobírku)

V. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, reklamace zboží

Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované zboží je přijímáno prodávajícím, a to pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.autonay.net. Společnost vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit prodávajícím, bude reklamované zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se prodávající s kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a v případě zjištění vady nebo nesprávného množství ihned bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží, oznámit toto prodávajícímu a to písemně. Později právo z vadného plnění zaniká. Práva z vadného plnění se nevztahují též v případě zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vady odpovídající míře opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a za vady související s neodbornou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí. Za vady způsobené kupujícím budou považovány vady způsobené neodbornou manipulací se zbožím a nesprávným skladováním.

V reklamačním protokolu je kupující povinen vyplnit veškeré požadované údaje formuláře, kde se vada nachází, jak se vada projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Rovněž k tomuto oznámení je povinen přiložit požadované dokumenty jako kopii daňového dokladu (Fakturu) a doklad o odborné montáži, příp. další. Kupující je povinen na výzvu prodávajícímu umožnit identifikaci vady nejpozději do 10 dní, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní. Vznikne-li plněním prodávajícího škoda, neodpovídá prodávající kupujícímu za škody nepřímé a ušlý zisk.


UPOZORNĚNÍ:

Zakoupené zboží je určené výhradně k užití a montáži odborným servisem. Prodávající neručí za škody způsobené neodbornou manipulací.


VI. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy účastníci obou smluvních stran souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Závazkové právní vztahy založené kupními smlouvami včetně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí dále ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů v rámci smlouvy a přepravy zboží, dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti AUTO NAY SERVIS s.r.o. nabývají účinnosti dnem 15.5.2020.


Informační oznámení k elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.